Vår politik | Sverigedemokraterna i Gullspång
Välkommen till SD Gullspång

Vår politik

Äldreomsorg

En äldre vårdtagare ska ges möjligheten att bo med sin make/maka.

En värdig ålderdom samt god vård och omsorg av gamla och sjuka.

Digitala trygghetslarm ska vara kostnadsfritt för den behövande.

Pensionärer ska erbjudas minst två olika lunch alternativ.

Pensionärernas mat bör tillagas på plats i äldreboenden.

Upprätta aktivitetscenter för pensionärer.

Äldreboende ska ha fler platser och köerna till dessa ska kortas samt att hög ålder ska ses som särskilda skäl när de själva söker platsen om de upplever att dom inte längre klarar sitt eget boende.

Tillsätta äldreombudsman.

Samhälls & utvecklings politik

Kommunala lärlingsplatser ska erbjudas.

Kommunen bör också bereda platser för personer med funktionsnedsättningar där s.k. lönebidragsanställningar ska upprättas.

Kommunen bör även arbeta med företagare för att placera ut lönebidrags jobb samt lärlingsplatser.

Främja innovationer och nyetablering av små och medelstora företag för fortsatt tillväxt inom näringslivet.

Upprätta aktiviteter liknande ”trill in” i Mariestad för personer med missbruksproblematik i Hova och i Gullspång. Det ska INTE blandas med personer med funktionsnedsättningar utan missbruksproblematik för då är risken att de utan missbruk blir indragna i olaglig medicin/drogförsäljning och kriminalitet.

Jobba för att få fler som engagerar sig som familjehem då det finns ett stort behov av detta, att se till att alla barn som far illa får den hjälp dessa behöver.

Bygga hyresbostäder som gemene man har råd att hyra.

Götaholme bör också utvecklas med aktiviteter av olika slag.

Gullspångs kommun bör satsa mer på turismen via t.ex. laxfisket och den uppställningsplats som finns för gratis övernattning bör kompletteras under sommarhalvåret med något som inbringar inkomst t.ex. försäljning av fiskekort, godis tidningar minigolf eller annat man bör också använda sig av myntlås vid användning av t.ex. toaletter. Till detta projekt kan unga och arbetslösa eller nysvenskar användas som del av projektet under vår första punkt i programmet.

Lekparker och aktivitetsutbudet för hela familjen ex utomhus gym bör upprättas och underhållas detta bör då vara något kommunen står för och som ska främja samvaro och stärka innevånarnas känsla av samhörighet samt främja integration och assimilation mellan nyanlända och svenska medborgare.

Upprätta aktivitetscenter/ungdomsgårdar/samlingsplatser även inomhus för att främja samvaro och gemenskap mellan kommunens innevånare och detta bör finnas för alla åldrar.

Projekt för arbetslösa inom vård och omsorg där de ska erbjudas några timmar varje vecka då de hjälper till på äldreboenden eller skolor och dagis. Obs! det får inte innebära att de jobbar mer än 10-15 timmar och det får inte konkurrera ut någons arbete utan ska endast komplettera t.ex. promenader och högläsning för äldre eller t.ex. rastvakter i skolan och kamratstödjare samt teater, sång eller läxläsning på skolor och i dagisverksamheter. Detta bör alltså ske i samarbete med kommunens socialtjänst, vård och omsorg samt skola.

Skolpolitik

Satsa mer på skolan att de med särskilda behov ska få hjälp lättare i form av små grupper och hjälplärare samt läxläsning.

Minska antalet barn på dagis/förskoleklasser en utredning bör göras med personalen och se vad de tycker är lagom antal i varje grupp.

Behöriga lärare ser vi som en självklarhet både i förskolan som skolan.

God näringsrik, närproducerad mat enligt svenska föreskrifter skall vara obligatoriskt

på förskolor och skolor.

Trygghetspolitik

Få socialtjänsten att alltid utreda alla anmälningar samt följa upp att barn som larmat om dåliga hemförhållanden inte behöver möta den som utsätter barnet och att samtal alltid hålls enskilt med barnet först och därefter föräldrar. Man får heller inte tvinga barnen att ha gemensamma samtal i ett inledande skede då barn kan ha svårt att bemöta den som utsatt barnet.

Bemannad polisstation på varje ort.

Stödja lokala trygghetsgrupper t.ex. grannsamverkan och vuxna på ”stan”.

Införa maskeringsförbud på alla offentliga platser samt arbetsplatser.

Ett narkotikafritt Gullspång/Hova.

 

Miljöpolitik

Alltid värna om närhet och lokala företag i

våra upphandlingar till kommunens förvaltningar.

Alltid sträva efter en levande landsbygd som klarar vår basförsörjning i närområdet.

Stötta lokala producenter för att korta transporter.

En verklighetsanpassad miljöpolitik ska eftersträvas så att vi kan lämna över

en attraktiv kommun till kommande generationer.

Invandringspolitik

Vi vill ha en ansvarsfull invandringspolitik som står i proportion till samhällsresurserna.

Mångkulturellt bokslut så man kan förbättra introduktionsprogram, utvärdera

hur många som kommer i arbete efter SFI, samt mentorskap för nyanlända.

Transparens, där kostnader för allt stöd till nyanlända ska sammanställas och öppet

redovisas, på samma sätt som t.ex. kostnader för brukare i hemtjänsten.

Prioritera svenskundervisning och avskaffa den resurskrävande hemspråksundervisningen.

Verka för att kommunen skaffar ett nollavtal med migrationsverket gällande ensamkommande barn då det i nuläget inte finns möjlighet att ta hand om fler på ett bra sätt.

Verka för att kommunen skaffar nollavtal med migrationsverket.

Sfi ska vara obligatorisk för ALLA nyanlända och krav på att de ska slutföra kurserna och ha godkända betyg så att alla kan klara att samtala och skriva på svenska för att underlätta assimileringen.

Ingen nyanländ ska gå helt sysslolös utan ha något projekt liknande den för alla andra arbetslösa och de som är bidragsberoende via försörjningsstödet.

Kommunen ska upprätta en tydlig handlingsplan för alla med invandrarbakgrund som ska leda till jobb och assimilering i svenska samhället.

Kommuninvånarna ska ha inflytande och medbestämmanderätt gällande asyl- eller

flyktingfrågor i kommunen.

Återvandringsnämnd för de invandrare som ej vill assimilera sig till det svenska samhället och längtar hem.

Ingen särbehandling eller sär rättighet av invandringsgrupper på bekostnad av andra

samhällsgrupper ska få förekomma.

 

För mer info om vårt arbete i kommunen och vid andra frågor eller förslag om vad som behöver göras i våra kommuner kan ni kontakta gudrun.sjoberg@sd.se

 

Handlingsprogram

A)  Stationär polis i Gullspång/Hova.

B)  Mer händer i vård och omsorg. Mindre BYRÅKRATI.

C)  Verka för att anställda inom vård och omsorg skall ha  RÄTT till heltidstjänst(100%), syftet är att  motverka fattigpensionärer, främst  bland   kvinnor.

D)  Prioritera den kommunala servicen för ÄLDRE och människor med  FUNKTIONSPROBLEM.

E)  I Sverige skall svenska lagar gälla för ALLA.

F)  STOPP för kommunala medel (skattemedel) till utvisade personer och sk. Papperslösa.)

G)  ALLA godtyckliga och tveksamma tolkningar  av kommunallagar skall    KONTROLLERAS OCH  MOTARBETAS.

H)  STOPP   för tvivelaktiga/förlust  –  affärer med  fastigheter.